Duchowość

Wspólnota działa metodą Światło-Życie, która oznacza, że Światło pochodzące od Chrystusa, które odczytujemy w Słowie Bożym musi zostać wprowadzone w życie.

W skrócie duchowość oazy młodzieżowej polega na przyswojeniu wartości niesionych przez Drogowskazy Nowego Człowieka.

JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca; Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował.

 

 

NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.

 

 

DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu;  dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.

 

KOŚCIÓŁ wspólnota pielgrzymujących ludu Bożego,  zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym  jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek;  chcę wzrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego.

 

SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go,  pójścia za nim i czynienia go słowem życia;  chcę karmić się nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.

 

MODLITWA jest oddechem Nowego Życia,  wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.

 

 

LITURGIA, szczególnie eucharystyczna,  jest  uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym,  znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła  – wspólnoty  oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, 
a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii.

ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana,
który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi
i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego,
abyśmy mogli stać się jego świadkami;  ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. 

NOWA KULTURA człowieka polega na uwolnieniu 
od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji;  moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji  od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.

AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby;  dlatego poprzez stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby – diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.

Rysunki pochodzą z notatników dla uczestników przygotowujących się do rekolekcji Oazy Nowego Życia II°.