Nasza misja

Ogólnym celem wspólnoty jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan w jedności z Kościołem Katolickim. Działa ona przy parafii św. Kazimierza w Pruszkowie. Swoje zadania, oraz metody pracy czerpie od Diakonii Ruchu Światło-Życie w której imieniu wykonuje cele statutowe w granicach swoich kompetencji.

§5

l. Działalność Diakonii polega na:
a. wspieraniu osobistej przemiany życia jej członków ku dojrzałości chrześcijańskiej na drodze realizacji praktyk życia duchowego zawartych w programie formacyjnym Ruchu Światło-Życie,
c. posłudze na rzecz ewangelizacji i katechumenatu,
d. formacji liturgicznej wiernych,
e. uwrażliwieniu na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwalaniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechów przybierających rozmiary nałogów społecznych,
f. organizowaniu i prowadzeniu oaz rekolekcyjnych oraz innych rekolekcji i spotkań formacyjno-modlitewnych,
g. udziale w życiu i rozwoju wspólnot lokalnych – parafii,
h. podejmowaniu dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego,
i. służbie na rzecz jedności chrześcijan,
j. trosce o przemianę świata w duchu Ewangelii (zaangażowanie społeczne, kulturalne i gospodarcze)

§6
Podstawowymi metodami realizacji celów diakonii są:
a. Pedagogiczna metoda „Światło-Życie” zakładająca jedność między wyznawanymi prawdami wiary a życiem, czyli jedność między światłem danym od Boga a życiem.
b. Oaza rekolekcyjna będąca formą intensywnego doświadczenia życia Kościoła: we wspólnocie, liturgii, na spotkaniu ze Słowem Bożym i w miłości braterskiej. Są to piętnastodniowe rekolekcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z programem opartym na tajemnicach różańca i układzie roku liturgicznego. Istnieją ponadto różnego rodzaju oazy specjalistyczne.
c. Formacja w małej grupie – środowisku podstawowym dla rozwoju i utrzymania wiary (zarówno w oazie rekolekcyjnej jak i w formacji w ciągu roku), zapewniająca ciągłość procesu formacyjnego

Statut Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”