Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DZIAŁAJĄCYM PRZY PARAFII ŚW. KAZIMIERZA W PRUSZKOWIE.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób, których dane osobowe posiada Ruch Światło-Życie działający przy parafii św. Kazimierza w Pruszkowie. Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej zwanej RODO.

I. Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest Ruch Światło-Życie działający przy parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 23, zwany dalej wspólnotą . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzach na naszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. Dane osobowe

Definicja zgodnie z art. 4 RODO:

”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W szczególności przetwarzamy następujące dane:

 • imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, parafii, przebytej formacji w Ruchu Światło-Życie, przynależność do KWC
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: adres siedziby, NIP, REGON

III. Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych,

a. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

b. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;

c. Dobrowolna zgoda

Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji, informowanie o działalności lub udział w wydarzeniach organizowanych przez wspólnotę.

IV. Okres przetwarzania danych

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz
 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
 • Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.
 • Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

V. Przekazywanie danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: urzędy, instytucje, inspekcje, służby oraz inne podmioty uprawione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 • Terenowe Organy Administracji Rządowej (np. dotacje z UM, UG)
 • Terenowe Organy Administracji Specjalnej (Urzędy Skarbowe)
 • Centralne Organy Administracji Państwowej (Kuratorium Oświaty)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie upoważnienia

VI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres moderator@pruszkow.oaza.pl.

Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań. (art. 12 RODO)

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zmiany w polityce prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszej polityce prywatności. Aktualne brzmienie polityki prywatności, wraz z informacja o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania jest dostępne w siedzibie wspólnoty i będzie zamieszczona na stronie www.oazapruszkow.pl/